Opened 17 years ago

Closed 17 years ago

#82 closed defect (fixed)

някои забележки за eog

Reported by: philip.dimitrov@… Owned by: kaladan
Priority: normal Component: eog
Severity: normal Keywords:
Cc:

Description

Всички искаме GNOME да стане консистентна и приятелски настроена за потребителите работна среда. За тази цел е необходимо да има уеднаквяване на превода на едни и същи функций на различните програми. Тъй като първият ми "post" беше за gthumb, то следователно вторият ще засегне една по-малка, но също задължителна програма за преглед на изображения под GNOME - eog. Би било добре ако едни и същи функций под GIMP, gthumb и eog да се превеждат по един и същи начин. Това всъщност се отнася и до всички останали компомпоненти на средата. Ще дам някои примери засягащи разликите в gthumb и eog.

1.gthumb: "завъртане на ляво", "завъртане на дясно", "обръщане", "огледален образ" eog: "завъртане по часовниковата стрелка", "завъртане обратно на часовниковата стрелка", "хоризонтално завъртане", "вертикално завъртане"... Вижда се че преводът на gthumb е по-завършен. Това завъртане по и обратно на часовниковата стрелка" изяжда огромно пространсво и някои от другите бутони не са видими.

  1. Лошото е, че другите бутони, които остават невидими в eog имат странните названия "Мащаб увеличаване", "Мащаб намаляване" и т.н. Би било хубаво ако думата "мащаб" бъде пропусната, и така ще бъде спестено ценно място.
  1. В лентата за състоянието на gthumb размерът на изображението правилно е представен като "a x b пиксела", за разлика от eog, където е "a x b пиксел".

4. gthumb: "Редактиране-->Настройки-->Разглеждане-->Тип на прозрачност" има опций "Бял, Никакъв, Черен, Отбелязан" (което да си призная ме обърква, особено "Отбелязан") eog: "Редактиране-->Настройки-->Прозрачни части" има опций "Като плочка, Като цвят, и Като фон". Мисля, че ако плочката се замени с решетка ще ми е по-лесно да проумея смисъла на опцията.

Това е за сега,

Поздрави, Филип

Change History (6)

comment:1 Changed 17 years ago by Филип

Като се има в предвид късният час, ще трябва да ме извините и "опций" да четете като "опции".

comment:2 Changed 17 years ago by yavorescu

Owner: changed from Филип to kaladan

Благодарим за доклада. Моля да оставяте полето "Assigned to" празно, тъй като то е предназначено за отговорника на съответния превод и се задава автоматично, ако има такъв.

Освен ако не искате да се включите в екипа, разбира се ;-P

comment:3 Changed 17 years ago by Филип

Добре, но не видях HOWTO за включване в екипа:) Ще се радвам ако мога да допринеса с нещо в свободното си време.

comment:4 Changed 17 years ago by kaladan

Status: newassigned

Да, определено ще напиша.

comment:5 Changed 17 years ago by yavorescu

version: 2.0

comment:6 Changed 17 years ago by Александър Шопов <ash@…>

Resolution: fixed
Status: assignedclosed

Коригирано със [187] и [188].

Note: See TracTickets for help on using tickets.