Opened 17 years ago

Closed 17 years ago

#91 closed defect (fixed)

GIMP

Reported by: philip.dimitrov@… Owned by: tech_noir
Priority: normal Component: gimp
Severity: normal Keywords:
Cc:

Description

Доста голяма част от GIMP е непреведена. Във "Файл" има неща, които вече са преведени на други места:

  1. Save as Template | Запазване като шаблон (за това не съм сигурен дали е превеждано вече)
  1. Revert | Възстановяване (gedit)
  1. Mail Image | Изпращане на изображението (firefox - аналогия от "Изпращане на препратка")
  1. Print | Печат

Change History (3)

comment:1 Changed 17 years ago by anonymous

Е хубава работа - постнал съм четири пъти.

comment:2 Changed 17 years ago by Калоян Доганов <kaloian@…>

Съвет: ползвай бутона Preview за да видиш как ще изглежда билетът ти; натискай Submit changes едва накрая, когато си сигурен в резултата и желаеш да регистрираш новия билет в системта.

Сега ще затворя #88, #89 и #90 като дубликати на 'последната версия' на билета #91.

И не се шашкай. ;-)

comment:3 Changed 17 years ago by kaladan

Resolution: fixed
Status: newclosed

Поправено.

Note: See TracTickets for help on using tickets.