Opened 16 years ago

Closed 16 years ago

#201 closed defect (invalid)

мъничка грешцица в gftp

Reported by: Лъчезар Петков Owned by: zbrox
Priority: lowest Component: gftp
Severity: trivial Keywords: gftp help
Cc:

Description

Просто думата "help" не е преведена. Снимка: http://manowarrior.hit.bg/Screenshot-gFTP%202.0.18.png

Change History (4)

comment:1 Changed 16 years ago by kaladan

Owner: changed from nobody to zbrox

Според мен ползваш остарял превод. За последния месец на gftp са му направени няколко редакции, които оправят доста грешки + допълват превода. Тоест, 99% съм сигурен, че това е поправено. Все пак ще назнача грешката на Zbrox, за провери той как стоят нещата.

Мерси за доклада.

comment:2 Changed 16 years ago by Александър Шопов

Не съм сигурен, че проблемът е в превода. Днес ппроверих - в gftp има един служебне низ "help", който е оставен непреведен, но доколкото виждам - низът не се отнася за помощта (пък е написан и с малка буква). Възможно е да се дължи на проблемвъв взаимодействието с GTK+. Някой има ли актуален компилат?

comment:3 Changed 16 years ago by yavorescu

Component: -- Общи --gFTP

Превода си е наред, gFTP ползва ползва грозния начин:

static GtkWidget *
CreateMenus (GtkWidget * parent)
{
 int local_len, remote_len, len, i, trans_len, log_len, tools_len;
 GtkAccelGroup *accel_group;
 intptr_t ascii_transfers;
 GtkWidget * tempwid;
 static GtkItemFactoryEntry menu_items[] = {
<кръц на дългия списък>
  {N_("/Help"), NULL, 0, 0, MN_("<Branch>")},
  {N_("/Help/tearoff"), NULL, 0, 0, MN_("<Tearoff>")},
  {N_("/Help/About"), NULL, about_dialog, 0, MS_(GTK_STOCK_HELP)}
 };

Съответния низ си е преведен, както си требе:

#: ../src/gtk/gftp-gtk.c:335
msgid "/Help"
msgstr "/Помощ"

Просто тази програма не се разработва активно и няма ново издание от месеци. Новия 100% превод беше направен съвсем скоро. Или изчакай стабилно издание, или компилирай от CVS HEAD (второто аз няма да го направя).

comment:4 Changed 16 years ago by yavorescu

Resolution: invalid
Status: newclosed

С други думи -- оправено е, търпение му е майката.

Note: See TracTickets for help on using tickets.