Opened 16 years ago

Closed 15 years ago

#414 closed defect (invalid)

Synaptic правописна грешка

Reported by: tech_noir Owned by: yavorescu
Priority: normal Component: synaptic
Severity: normal Keywords: Synaptic, GNOME
Cc:

Description

GNOME 2.14.1 . След избора на пакети за слагане и махане, след натискане на "прилагане" има едно бутноче "Показване на дИтайли" ;)

Change History (2)

comment:1 Changed 15 years ago by anonymous

Можете да кръстите бутончето просто "Детайли". ;)

comment:2 Changed 15 years ago by yavorescu

Resolution: invalid
Status: newclosed

В официалния превод този низ е преведен като "Показване на подробности". Навярно ползваш fork на моя превод, най-вероятно на Убунту.

Note: See TracTickets for help on using tickets.