Opened 14 years ago

Closed 14 years ago

#447 closed defect (fixed)

Нов компонент "ekiga"

Reported by: yavorescu Owned by: Александър Шопов
Priority: normal Component: -- Общи --
Severity: trivial Keywords:
Cc:

Description

Изглежда липсва. Добре е "gnomemeeting" да се запази още малко, понеже някои GNU/Линукс дистрибуции още разпространяват и двете.

Change History (2)

comment:1 Changed 14 years ago by Александър Шопов

Просто го преименувах. В Трака има 327 компонента. Още малко и ще бъде по компонент за ден от годината. Това може би е смешно, но жалко ми се струва по-подходяща дума. При отварянето на уеб страница за подаване на билети - половината от изходния код е за компоненти.


Ако някой има идея как това да бъде по-приемливо за потребителя да се обади.


Ако не може да измисли това, обаче има идея как да бъде по-приемливо за мен - пак може да се обади.

comment:2 Changed 14 years ago by Александър Шопов

Resolution: fixed
Status: newclosed

Да отбележа, че е коригирано.

Note: See TracTickets for help on using tickets.