Opened 15 years ago

Closed 15 years ago

#53 closed defect (fixed)

използване на глагол, а не на съществително

Reported by: zbrox Owned by: kaladan
Priority: low Component: nautilus
Severity: minor Keywords:
Cc:

Description

в настройките на nautilus има една опция, която още стои под формата на глагол. също така, в същият раздел на настройките на nautilus, има неправилни запетайки. но тъй като не съм сигурен, просто го включвам като въпрос към този доклад за грешка. става дума за примерно ето това: "Стартиране на изпълними текстови файлове, при натискането им". мисля, че при подобни изречения няма смисъл от запетаята накрая.

Attachments (1)

Screenshot.png (33.6 KB) - added by zbrox 15 years ago.

Download all attachments as: .zip

Change History (3)

Changed 15 years ago by zbrox

Attachment: Screenshot.png added

comment:1 Changed 15 years ago by kaladan

Status: newassigned

comment:2 Changed 15 years ago by zbrox

Resolution: fixed
Status: assignedclosed
Note: See TracTickets for help on using tickets.