Opened 15 years ago

Closed 15 years ago

Last modified 15 years ago

#425 closed defect (fixed)

Изпусната буква в една от хипервръзките в "Относно GNOME"

Reported by: anonymous Owned by: kaladan
Priority: normal Component: gnome-desktop
Severity: normal Keywords: правописна грешка
Cc:

Description

От менюто на GNOME избираме "Работна среда" -> "Относно GNOME". На появилия се прозорец има хипервръзка "Разработчци", където е изпуснато едно "и". Трябва да е "Разработчици".

Change History (5)

comment:1 Changed 15 years ago by yavorescu

Component: -- Общи --gnome-desktop
Owner: changed from nobody to kaladan

comment:2 Changed 15 years ago by Александър Шопов

Resolution: fixed
Status: newclosed

Коригирано с [726]

comment:3 Changed 15 years ago by kaloian

Resolution: fixed
Status: closedreopened

В [726] правописната грешка е заменена с друга правописна грешка: "Разработчци" -> "Разработчrци".

comment:4 Changed 15 years ago by kaloian

Resolution: fixed
Status: reopenedclosed

Поправено с [727]. Големи инати излязоха тия разработчици. ;-)

comment:5 Changed 15 years ago by Александър Шопов

Така ще е тя, като нямам проверка на правописа в Emacs.

Note: See TracTickets for help on using tickets.